Dokumenti

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija koje posjeduju trgovačka društva Park d.o.o. i Park odvodnja d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

 • Sukladno čl.4.st.3. Zakona o pravu na pristup informacijama objavljujemo Odluku o osiguranju uvjeta na pristup informacijama i ustrojavanju kataloga informacija koju možete pogledati ovdje.
 • Katalog informacija možete pogledati ovdje.
 • Zahtjev za pristup informacijama možete preuzeti ovdje.
 • Službenik za informiranje za Park d.o.o., Branka Nemarnik, tel. 052 662 456, e-mail: info@park.hr
 • Službenik za informiranje za Park odvodnja d.o.o., Zahid Ljubunčić, tel. 052 662 456, e-mail: info@park.hr
 • Odluka o određivanju službenika za informiranje za Park odvodnja d.o.o.
 • Zahtjev za pristup informacijama za Park odvodnja d.o.o.
 • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije za Park odvodnja d.o.o.
 • Zahtjev za ponovnu uporabu informacije za Park odvodnja d.o.o.

Izvješća

 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za Park d.o.o. za 2018. godinu (PDF)
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za Park d.o.o. za 2018. godinu (CSV)
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za Park odvodnja d.o.o. za 2018. godinu (PDF)
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za Park odvodnja d.o.o. za 2018. godina (CSV)

Prigovori i reklamacije

 •  Odluka o načinu podnošenja pisanog prigovora i reklamacija potrošača na javnu uslugu za Park odvodnja d.o.o.
 •  Odluka o načinu podnošenja pisanog prigovora i reklamacija potrošača na javnu uslugu za Park d.o.o.

Javna odvodnja

 • Odluku o cijeni vodnih usluga javne odvodnje možete pogledati ovdje.
 • Suglasnost Gradonačelnika na Odluku o cijeni vodnih usluga javne odvodnje možete pogledati ovdje.
 • Odluku o odvodnji otpadnih voda možete pogledati ovdje.
 • Preglednu kartu Grada Buzeta sa označenim aglomeracijama možete pogledati ovdje.
 • Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine javne odvodnje Grada Buzeta možete pogledati ovdje.
 • Opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga javne odvodnje možete pogledati ovdje.
 • Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

Gospodarenje komunalnim otpadom

 • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Buzeta (SN Grada Buzeta 01/18).
 • Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada (SN Grada Buzeta 01/18). Napomena: Opći uvjeti sastavni su dio Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Buzeta kao Prilog 1 iste.
 • Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (SN Grada Buzeta 10/04).
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (SN Grada Buzeta 01/10).
 • Odluka o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava na području Grada Buzeta (SN Grada Buzeta 07/05).
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava na području Grada Buzeta (SN Grada Buzeta 01/10).
 • Odluka o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz poslovnih objekata na području Grada Buzeta (SN Grada Buzeta 08/05).
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz poslovnih objekata na području Grada Buzeta (SN Grada Buzeta 02/10).
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15).
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Pogrebne usluge

Upravljanje i naplata parkiranja

 • Odluku o organizaciji naplate i kontrole parkiranja unutar starogradske jezgre naselja Buzet možete pogledati ovdje.
 • Opći uvjeti usluge parkiranja (SN Grada Buzeta 01/19).

Tržnica na malo

 • Opći uvjeti usluge tržnice na malo i usluge upravljanja trgovinom na malo izvan prodavaonica u sajmene dane (SN Grada Buzeta 01/19).

Pravilnik o sponzoriranju i doniranju

 • Pravilnik o sponzoriranju i doniranju možete pogledati ovdje.
 • Popis porezno priznatih donacija možete pogledati ovdje.

Poslovnik o radu Nadzornog odbora

 • Poslovnik o radu Nadzornog odbora možete pogledati ovdje.

Plan rada zimske službe

 • Operativni plan rada zimske službe na području grada Buzeta za 2018/19.
  Veličina fonta
  Kontrast