O nama – Park odvodnja

PARK ODVODNJA d.o.o.

Trgovačko društvo PARK ODVODNJA d.o.o. za javnu odvodnju osnovano je Odlukom  Gradskog vijeća Grada Buzeta, na sjednici održanoj 18.prosinca 2013. godine slijedom zakonske obveze Zakona o vodama. Temeljni kapital Društva iznosi  20.000,00 kuna i jedini osnivač je Grad Buzet sa 100% -tnim udjelom.

Osnivanje Društva provedeno je statusnom podjelom društva kapitala PARK d.o.o. – podjela odvajanjem s preuzimanjem, na način preuzimanja „poslovne jedinice odvodnje“ sklapanjem Ugovora o podjeli i preuzimanju između društava PARK d.o.o. i PARK ODVODNJA d.o.o., a sukladno prijedlogu uprave društva prednika PARK d.o.o.

Temeljni akt Društva je „Izjava o osnivanju trgovačkog društva PARK ODVODNJA d.o.o. Buzet“, a sukladno  odredbi zakonske regulative, Društvo je registrirano za obavljanje samo jedne djelatnosti – javne odvodnje. Razvrstavanjem poslovnih subjekata prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku, Društvo ima brojčanu oznaku razreda djelatnosti 3700 – Uklanjanje otpadnih voda.

U djelatnost javne odvodnje spada:

 • upravljanje građevinama javne odvodnje
 • skupljanja otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i izravno ili neizravno ispuštanje u površinske vode
 • obrada mulja koji nastaje u procesu pročišćavanja
 • pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama
 • vođenje  investicijskih projekata – gradnja vodnih građevina i njihovo održavanje
 • održavanje atmosferskih/oborinskih  voda.

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, tijela društva sačinjavaju: Skupština (čini ju osnivač Grad Buzet kojeg predstavlja Gradonačelnik), Nadzorni odbor sa pet članova kojeg bira i imenuje Skupština (od čega sukladno Zakonu o radu jednog člana biraju zaposlenici), te Uprava društva sa jednim članom.

Uprava i nadzor Društva

Skupština Društva

Skupštinu čini Grad Buzet koji je 100%-tni vlasnik i jedini osnivač Društva, a predstavlja ga Gradonačelnik.

Skupština Društva odlučuje o:

 • Financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka
 • Srednjoročnim planovima razvoja
 • Ulaganjima u druga društva
 • Zaduživanje Društva za kredite i druga sredstva
 • Izboru i opozivu članova Nadzornog odbora
 • Imenovanju i opozivu Uprave (direktora)
 • Izmjeni Društvenog ugovora
 • Prestanku rada Društva
 • Statusnim promjenama Društva
 • Promjeni i dopuni djelatnosti Društva
 • Promjeni tvrtke i sjedišta Društva i dr.

Uprava Društva

Poslove društva vodi Uprava društva koja se sastoji od jednog člana – direktora. Uprava vodi poslove Društva, organizira i upravlja procesom rada Društva na vlastitu odgovornost, te zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

za trgovačko društvo PARK d.o.o. Buzet, jedini član uprave Društva je direktorica Ervina Š. Kisiček, dipl. ing.

E-mail: ervina.kisicek@park.hr

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sastoji se od pet članova. Četiri člana bira i imenuje Skupština dok je peti član, sukladno Zakonu o radu, imenovan od strane zaposlenika Društva.

Nadzorni odbor čine :

 • Edit Rupena, predsjednica
 • Mauro Merlić, zamjenik predsjednika
 • Kristijan Jermaniš, član
 • Damir Blažević, član
 • Darko Klarić, član

Nadzorni odbor obavlja nadzor nad poslovanjem Društva, donosi godišnji program rada, poslovanja i razvoja, daje suglasnost na opće akte i odluke koje donosi Uprava Društva, odlučuje o prodajnim cijenama komunalnih i drugih usluga, odlučuje o zaduživanju Društva za kredite i druga sredstva, raspravlja i odlučuje o drugim pitanjima koja mu Skupština daje u nadležnost i dr.

Organizacijska struktura

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje trgovačko društvo PARK ODVODNJA d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima, pravo na pristup informacijama.

Službenik za informiranje u PARK ODVODNJA d.o.o. je g. Zahid Ljubunčić.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva trgovačkom društvu PARK ODVODNJA d.o.o. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti obrazac Zahtjeva za pristup informacijama. Obrazac Zahtjeva može se preuzeti na internetskim stranicama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

 • pisanim putem na adresu: PARK ODVODNJA d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet
 • elektroničkom poštom na adresu: ekologija@park.hr
 • telefonskim putem na broj 052/662 456
 • donijeti osobno: Ponedjeljak, Srijeda, Četvrtak 07:30 – 10:30, Utorak 13:00 – 16:00, Petak ne radimo sa strankama.

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
 • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

PARK ODVODNJA d.o.o. ima pravo tražiti od podnositelja zahtjeva naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije i troškove dostave tražene informacije.

Zaštita osobnih podataka – GDPR

Kontakt podaci Službenika za zaštitu podataka su:

Ime i prezime: Zahid Ljubunčić

Adresa: Park odvodnja d.o.o. Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet

Tel. 052/662 456

E-mail: ekologija@park.hr

Natječaji

Trenutno nema aktivnih natječaja.

  Veličina fonta
  Kontrast