Park odvodnja d.o.o.

Trgovačko društvo PARK ODVODNJA d.o.o. za javnu odvodnju osnovano je Odlukom  Gradskog vijeća Grada Buzeta, na sjednici održanoj 18.prosinca 2013. godine slijedom zakonske obveze Zakona o vodama. Temeljni kapital Društva iznosi  20.000,00 kuna i jedini osnivač je Grad Buzet sa 100% -tnim udjelom.

Osnivanje Društva provedeno je statusnom podjelom društva kapitala PARK d.o.o. – podjela odvajanjem s preuzimanjem, na način preuzimanja „poslovne jedinice odvodnje“ sklapanjem Ugovora o podjeli i preuzimanju između društava PARK d.o.o. i PARK ODVODNJA d.o.o., a sukladno prijedlogu uprave društva prednika PARK d.o.o.

Temeljni akt Društva je „Izjava o osnivanju trgovačkog društva PARK ODVODNJA d.o.o. Buzet“, a sukladno  odredbi zakonske regulative, Društvo je registrirano za obavljanje samo jedne djelatnosti – javne odvodnje. Razvrstavanjem poslovnih subjekata prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku, Društvo ima brojčanu oznaku razreda djelatnosti 3700 – Uklanjanje otpadnih voda.

U djelatnost javne odvodnje spada:

  • upravljanje građevinama javne odvodnje
  • skupljanja otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i izravno ili neizravno ispuštanje u površinske vode
  • obrada mulja koji nastaje u procesu pročišćavanja
  • pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama
  • vođenje  investicijskih projekata – gradnja vodnih građevina i njihovo održavanje
  • održavanje atmosferskih/oborinskih  voda.

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, tijela društva sačinjavaju: Skupština (čini ju osnivač Grad Buzet kojeg predstavlja Gradonačelnik), Nadzorni odbor sa pet članova kojeg bira i imenuje Skupština (od čega sukladno Zakonu o radu jednog člana biraju zaposlenici), te Uprava društva sa jednim članom.

    Veličina fonta
    Kontrast