Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

KANALIZACIJSKI SUSTAV

Sustav sakupljanja i odvodnje otpadnih voda grada Buzeta koncipiran je kao djelomično razdjelni, a sačinjava ga mreža od oko 21.8 km kolektora sanitarne otpadne vode, 3 km kolektora oborinske vode, dok 7.4 km izgrađene mreže funkcionira kao mješoviti tip sustava javne odvodnje.

Sustav javne odvodnje sastoji se od mreže kanalizacijskih kolektora spojenih na dva glavna kolektora (Glavni i Zapadni kolektor) koji odvode otpadnu vodu na gradski uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Pročišćene vode ispuštaju se u vodotok Mala Huba – pritoku rijeke Mirne.

Kanalizacijski kolektori:

  • Glavni kolektor – kojeg čine kolektori Verona (priključak naselja A. Vivode, Verona, trg Fontana), Istočni kolektor (priključak naselja Stari Grad, Korenika, Sport, Industrijski kolektor), te kolektor naselja Sv. Ivan (Praščari, Pintori), Most i Juričići.
  • Zapadni kolektor – kojeg čine kolektori naselja Štrped, Mažinjica, Sv. Duh, Mala Huba, Sv. Martin, Mandaši, Majcani, Franečići, Goričica i dio ulice I. Sancina.

U sklopu sustava javne odvodnje funkcioniraju tri crpne stanice: Mala Huba, Štrped i Mažinjica te tri kišna preljeva: Korenika, Verona i Stari Grad.

UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA BUZETA

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Buzet (UPOV Buzet) izgrađen je 1979. godine na lokaciji koju i danas zauzima i jedan je od prvih uređaja izgrađenih na području Istarske županije.

Na UPOV Buzet odvijaju se procesi fizikalnog i biološkog pročišćavanja otpadnih voda, izdvajanje, dehidracija i kemijska stabilizacija viška primarnog i sekundarnog mulja, postupci obrade onečišćenog zraka iz procesa obrade mulja te prihvat i obrada sadržaja septičkih i sabirnih jama. UPOV Buzet je uređaj sa II. stupnjem pročišćavanja i ispustom pročišćenih voda u vodotok Mala Huba – pritoku rijeke Mirne. Kapacitet uređaja iznosi 7.200 ES.

Obzirom da je uređaj izgrađen još 1979. godine, prva sanacija uređaja izvršena je 1996. godine radi usklađenja tehnološkog procesa sa tadašnjim novijim vodopravnim propisima i uvjetima za kakvoću efluenta.

2004. godine započet je period intenzivnijeg ulaganja u održavanje postojećeg sustava i uvođenje planiranih preinaka, čiji je konačni cilj bila obnova dotrajale opreme i građevina.

2006. godine izvedena je sanacija bioloških bazena i rekonstrukcija aeracijskog sustava, koja je obuhvatila zamjenu puhala, difuzora i pripadajućih cjevovoda zraka kao i uvođenje novog automatskog upravljanja sustavom upuhivanja zraka.

2007. godine ugrađeno je ulazno rotacijsko sito i sustav za prikupljanje i izdvajanje plivajućeg mulja na taložnicama, te je provedena rekonstrukcija ulaznih pužnih crpki.

2008. godine rekonstruiran je sustav za flotaciju (DAF) sa postrojenjem saturacije te je ugrađena potrebna mjerno-upravljačka oprema.

2011. godine završena je dogradnja uređaja izgradnjom sustava za obradu izdvojenog mulja. U sklopu dogradnje izgrađena je zgrada s postrojenjem za dehidraciju mulja, nadograđen je postojeći ugušivač mulja, te je izvršena zamjena dijela dotrajale opreme u sustavu za izdvajanje i obradu mulja. Također su ugrađeni sustavi za obradu onečišćenog zraka iz prostora zgrade za dehidraciju mulja i dograđenog ugušivača. Iste je godine ugrađen sustav za prihvat i predobradu sadržaja septičkih i sabirnih jama, uključujući stanicu za prihvat, sustav za doziranje sredstva za kemijsku predobradu i mjerno-upravljačku opremu.

U sklopu EU projekta kojim se provodi analiza stanja sustava javne odvodnje grada Buzeta (izrada Studije izvodljivosti) u razdoblju do 2023. godine izvesti će se potrebni radovi na proširenju i rekonstrukciji sustava javne odvodnje i radova na modernizaciji UPOV-a Buzet u skladu sa odabranim najoptimalnijim tehnološkim rješenjem.

Analitička izvješća otpadnih voda ovlaštenog laboratorija​

    Veličina fonta
    Kontrast