Novi sustav gospodarenja otpadom

Krajem siječnja 2018.g. donijeta je Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Buzeta (SN Grada Buzeta 01/2018), a sve sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017) koja je stupila na snagu 01. studenog 2017. godine i koja je strogo definirala način i uvjete obračuna i strukturu cijene javne usluge, a sve kako bi davatelj usluge mogao korisniku usluge obračunavati cijenu javne usluge razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju, kao i doseći propisane ciljeve gospodarenja otpadom u pogledu povećanja udjela odvojenog prikupljenog otpada i smanjenja odlaganja otpada na odlagališta.

Da bi mogli korisniku usluge obračunavati cijenu javne usluge razmjerno količini predanog otpada morali smo individualizirati sustav čime dolazi do promjene sustava sa dotadašnjeg financijski racionalnijeg „okrupnjenog“ sustava na značajno skuplji (pojedinačni spremnici, sustavi očitavanja spremnika povezanih sa pojedinim korisnicima, sustavi tzv. „otpadomjera“ u zajedničkim spremnicima za višestambene objekte i starogradsku jezgru, izbacivanje iz funkcije postojećih „eko otoka“ koji su na našem području odlično prihvaćeni i davali zavidne rezultate, uvođenje novih obveza i poslova upitne koristi – mobilna reciklažna dvorišta i dr.).

Osim troškova individualizacije sustava, do povećanja troškova usluge dolazi i zbog ogromnih poremećaja na tržištu sekundarnih sirovina koji su uzrokovali enormno povećanje troškova prikupljanja i zbrinjavanja reciklabilnog otpada (koji se u toj mjeri nije mogao očekivati, niti planirati), ali i zbog obrade otpada u ŽCGO „Kaštijun“ (što tehnološki i ekološki predstavlja novi moment – propisno zbrinjavanje otpada u regionalnom centru i prestanak odlaganja otpada u Buzetu od 01.07.2018. godine, ali s druge strane i značajno povećanje troškova sustava sa cijenom od 592,00 kune/tona bez PDV-a).

Još 2013. godine, kada je donesen Zakon o održivom gospodarenju otpadom i kojim se uvodi obvezujuća naplata usluge prema količini produciranog otpada, bilo je za očekivati (što je u Izvješćima o radu Park-a proteklih godina neprestano naglašavano) da će primjenom takve regulative u postojećim okolnostima neminovno doći do negativnih posljedica po okoliš i prirodu u obliku nekontroliranog odlaganja otpada, ponovne pojave divljih odlagališta, odlaganja otpada pored spremnika, na javnim površinama i dr., što se na kraju i obistinilo.

Zbog uvođenja novog sustava bili smo prisiljeni ući u veliki investicijski ciklus novog projekta, s naglaskom na što hitnije zaokruživanje procesa i što racionalnije korištenje postojećih osnovnih sredstava i opreme. Fond za zaštitu okoliša i energetsku, osim natječaja za spremnike za odvojeno prikupljanje otpada početkom prošle godine, posljednjih godina nije provodio natječaje kojima bi se sufinancirala nabavka vozila i ostale potrebne opreme za uvođenje novog sustava. Tako je za potrebe novog sustava u 2018. godini financirano oko 1,5 miliona kuna bez PDV-a (spremnici različitih volumena, otpadomjeri, rabljeni kamioni, programska podrška, informatička oprema i dr.).

Uprkos stalnim turbulencijama na području gospodarenja otpadom uspjeli smo u proteklim godinama ostvariti značajne pomake u smanjenju količine proizvedenog miješanog komunalnog otpada. 

Iz grafičkog prikaza vidljiv je trend smanjivanja količine proizvedenog, odnosno sakupljenog miješanog komunalnog otpada, tako da je količina miješanog komunalnog otpada u 2010. godini bila veća za 51% u odnosu na 2018. godini (odnosno smanjenje 2018. za 34 % u odnosu na 2010.), što pokazuje rezultat našeg intenzivnog rada u poboljšanje ekološke svijesti građana koja se mjeri povećanjem udjela odvojeno prikupljenog otpada.

    Veličina fonta
    Kontrast