Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje trgovačko društvo PARK d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima, pravo na pristup informacijama.

Službenik za informiranje u PARK d.o.o. je gđa. Branka Nemarnik.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva trgovačkom društvu PARK d.o.o. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti obrazac Zahtjeva za pristup informacijama. Obrazac Zahtjeva može se preuzeti na internetskim stranicama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

 • pisanim putem na adresu: PARK d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet
 • elektroničkom poštom na adresu: info@park.hr
 • telefonskim putem na broj 052/662 456
 • donijeti osobno: Ponedjeljak, Srijeda, Četvrtak 07:30 – 10:30, Utorak 13:00 – 16:00, Petak ne radimo sa strankama.

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
 • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

PARK d.o.o. ima pravo tražiti od podnositelja zahtjeva naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije i troškove dostave tražene informacije.

  Veličina fonta
  Kontrast