Gospodarenje otpadom

Novi sustav gospodarenja otpadom

Krajem siječnja 2018.g. donijeta je Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Buzeta (SN Grada Buzeta 01/2018), a sve sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017) koja je stupila na snagu 01. studenog 2017. godine i koja je strogo definirala način i uvjete obračuna i strukturu cijene javne usluge, a sve kako bi davatelj usluge mogao korisniku usluge obračunavati cijenu javne usluge razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju, kao i doseći propisane ciljeve gospodarenja otpadom u pogledu povećanja udjela odvojenog prikupljenog otpada i smanjenja odlaganja otpada na odlagališta.

Da bi mogli korisniku usluge obračunavati cijenu javne usluge razmjerno količini predanog otpada morali smo individualizirati sustav čime dolazi do promjene sustava sa dotadašnjeg financijski racionalnijeg „okrupnjenog“ sustava na značajno skuplji (pojedinačni spremnici, sustavi očitavanja spremnika povezanih sa pojedinim korisnicima, sustavi tzv. „otpadomjera“ u zajedničkim spremnicima za višestambene objekte i starogradsku jezgru, izbacivanje iz funkcije postojećih „eko otoka“ koji su na našem području odlično prihvaćeni i davali zavidne rezultate, uvođenje novih obveza i poslova upitne koristi – mobilna reciklažna dvorišta i dr.).

Osim troškova individualizacije sustava, do povećanja troškova usluge dolazi i zbog ogromnih poremećaja na tržištu sekundarnih sirovina koji su uzrokovali enormno povećanje troškova prikupljanja i zbrinjavanja reciklabilnog otpada (koji se u toj mjeri nije mogao očekivati, niti planirati), ali i zbog obrade otpada u ŽCGO „Kaštijun“ (što tehnološki i ekološki predstavlja novi moment – propisno zbrinjavanje otpada u regionalnom centru i prestanak odlaganja otpada u Buzetu od 01.07.2018. godine, ali s druge strane i značajno povećanje troškova sustava sa cijenom od 592,00 kune/tona bez PDV-a).

Još 2013. godine, kada je donesen Zakon o održivom gospodarenju otpadom i kojim se uvodi obvezujuća naplata usluge prema količini produciranog otpada, bilo je za očekivati (što je u Izvješćima o radu Park-a proteklih godina neprestano naglašavano) da će primjenom takve regulative u postojećim okolnostima neminovno doći do negativnih posljedica po okoliš i prirodu u obliku nekontroliranog odlaganja otpada, ponovne pojave divljih odlagališta, odlaganja otpada pored spremnika, na javnim površinama i dr., što se na kraju i obistinilo.

Zbog uvođenja novog sustava bili smo prisiljeni ući u veliki investicijski ciklus novog projekta, s naglaskom na što hitnije zaokruživanje procesa i što racionalnije korištenje postojećih osnovnih sredstava i opreme. Fond za zaštitu okoliša i energetsku, osim natječaja za spremnike za odvojeno prikupljanje otpada početkom prošle godine, posljednjih godina nije provodio natječaje kojima bi se sufinancirala nabavka vozila i ostale potrebne opreme za uvođenje novog sustava. Tako je za potrebe novog sustava u 2018. godini financirano oko 1,5 miliona kuna bez PDV-a (spremnici različitih volumena, otpadomjeri, rabljeni kamioni, programska podrška, informatička oprema i dr.).

Uprkos stalnim turbulencijama na području gospodarenja otpadom uspjeli smo u proteklim godinama ostvariti značajne pomake u smanjenju količine proizvedenog miješanog komunalnog otpada. 

Prikaz kretanja količina sakupljenog miješanog komunalnog otpada s područja Grada Buzeta u periodu 2010.-2018. godine

Iz grafičkog prikaza vidljiv je trend smanjivanja količine proizvedenog, odnosno sakupljenog miješanog komunalnog otpada, tako da je količina miješanog komunalnog otpada u 2010. godini bila veća za 51% u odnosu na 2018. godini (odnosno smanjenje 2018. za 34 % u odnosu na 2010.), što pokazuje rezultat našeg intenzivnog rada u poboljšanje ekološke svijesti građana koja se mjeri povećanjem udjela odvojeno prikupljenog otpada.

Odvojeno prikupljanje otpada

Koliko god se trudili smanjiti količinu proizvedenog otpada, nešto uvijek ostane iza nas nakon svakodnevnih aktivnosti. Otpad koji se može reciklirati trebamo odvojeno prikupljati već u našim domovima. Za to smo osigurali spremnike za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada koji se nalaze na lokacijama zelenih otoka ili ih korisnici u pojedinim naseljima koriste na kućnom pragu. Putem namjenskih spremnika odvojeno se prikuplja  papir i karton, plastična i metalna ambalaža, staklena ambalaža, tekstil i otpadne baterije.

Upute o pravilnom gospodarenju otpadom:

 1. Kako spriječiti nastajanje otpada? 
 2. Što je ponovna uporaba otpada? 
 3. Kako pravilno razdvajati otpad? 
 4. Kućno kompostiranje
 5. Kako pravilno gospodariti otpadom tijekom radnog vremena?

Reciklažno dvorište „Griža“

Radno vrijeme:
r
adnim danom 08:00 – 15:00 sati,
subota 08:00 – 13:00 sati

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen isključivo građanima grada Buzeta i općine Lanišće (korisnicima usluge Park d.o.o.) za potrebe odvojenog prikupljanja i privremenog skladištenja manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva. Pravilnim odvajanjem i odlaganjem otpada brinemo o zaštiti okoliša, potičemo razvoj kružne ekonomije i ponovnu uporabu.

Reciklažno dvorište nalazi se na lokaciji za gospodarenje otpadom „Griža“ u Buzetu, Naselje Franečići 141. U njemu se ne vrši nikakva dodatna prerada otpada već je jedina funkcija odvojeno skupljanje korisnog i problematičnog otpada do njegove predaje ovlaštenim tvrtkama na daljnje zbrinjavanje.

Reciklažno dvorište opremljeno je namjenskim spremnicima i boksevima za privremeno skladištenje različitih vrsta otpada. Građani koji dovezu otpad, javljaju se radniku na ulazu u reciklažno dvorište koji upisuje njihove podatke i vrstu otpada, te ih upućuje na mjesto odlaganja.

Građani imaju mogućnost besplatnog zbrinjavanja raznih vrsta otpada u količinama koje mogu nastati u jednom kućanstvu tijekom kalendarske godine, kao što su:

 • papir i karton
 • papirna, kartonska, plastična, metalna, staklena i višeslojna ambalaža
 • metali
 • problematični otpad (ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari i sl., otapala, kiseline, lužine, baterije i akumulatori, lijekovi, boje, tinte, ljepila, smole, motorna ulja, fluorescentne i štedne žarulje, toneri, posude pod tlakom – sprejevi i dr.)
 • odjeća i tekstil
 • jestiva ulja i masti
 • električni i elektronički otpad
 • zeleni otpad
 • otpadne gume

U reciklažnom dvorištu zbrinjava se i:

 • glomazni otpad (bez naknade u najvećoj količini do 1m³ odnosno 300 kg tijekom kalendarske godine. Iznad navedene količine plaća se naknada sukladno cjeniku).
 • građevinski otpad (bez naknade za otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje građani sami obavljaju u ukupnoj količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci. Iznad navedene količine plaća se naknada sukladno cjeniku).

Mobilno reciklažno dvorište

Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati odvojeno sakupljanje otpada putem reciklažnog dvorišta i putem mobilnog reciklažnog dvorišta za udaljenija naselja.

Mobilno reciklažno dvorište postavlja se na predviđenim lokacijama u pojedinim mjesnim odborima sukladno Planu odvoza otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta. Planom je predviđeno da se na svakoj lokaciji mobilno reciklažno dvorište postavi  u periodu od 5 radnih dana, nakon čega se premješta na sljedeću lokaciju.

Radno vrijeme:
PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA I PETAK – od 09:00 do 15:00 sati
ČETVRTAK – od 12:00 do 17:00 sati

U navedenim terminima korisnici usluge iz kategorije kućanstva mogu u mobilnom reciklažnom dvorištu bez naknade predati otpad u količinama koje mogu nastati u jednom kućanstvu tijekom kalendarske godine. 

Mobilnim reciklažnim dvorištem sakupljaju se slijedeće vrste otpada:

– papir i karton
– plastična i metalna ambalaža
– staklena ambalaža
– problematični otpad (ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari i sl., otapala, kiseline, lužine, baterije i akumulatori, lijekovi, boje, tinte, ljepila, smole, motorna ulja, fluorescentne i štedne žarulje, toneri, posude pod tlakom – sprejevi i dr.)
– odjeća i tekstil
– jestiva ulja i masti
– manji kućanski aparati (mikrovalna, radio, glazbena linija, mikser, sušilo za kosu i sl.)
– manji alati (bušilica, brusilica i sl.).

Korisnicima iz kategorije kućanstvo na raspolaganju je i reciklažno dvorište »Griža« na kojem mogu besplatno zbrinuti predmetni otpad u količinama koje mogu nastati u jednom kućanstvu tijekom kalendarske godine. Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je: ponedjeljak-petak od 08:00 do 15:00 sati, subotom 08:00 – 13:00 sati, nedjeljom i praznikom zatvoreno.

Glomazni otpad

Sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Buzeta (SN Grada Buzeta 01/2018) davatelj usluge u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzima glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge iz kategorije kućanstva bez naknade u najvećoj količini do 1m³ odnosno 300 kg. Iznad navedene količine propisana cijena iznosi 0,80 kuna/kg (bez PDV-a) te troškovi prijevoza.

Za potrebe prikupljanja glomaznog otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge, davatelj usluge pisanim putem poziva korisnike usluge iz kategorije kućanstvo na iskaz interesa za predmetnu uslugu temeljem dostavljenog im Plana odvoza glomaznog otpada.

Kod prijave, korisnik usluge obavezno navodi ime i prezime, adresu obračunskog mjesta, vrstu i količinu glomaznog otpada kojeg treba zbrinuti.

Sukladno Naputku o glomaznom otpadu (NN 79/2015) u glomazni otpad spadaju:

– kupaonska oprema (kada, tuš kada, kupaonski ormar, zavjesa ili pregrade za tuš kade, umivaonik, toalet i bide (školjka i daska))
– stvari za djecu (stolica i hodalica za dijete, veće igračke, dječja kolica, auto sjedalice)
– podne obloge (tepih, laminat, linoleum, parket)
– namještaj (ormar, komoda, polica, stol, stolica, klupa, fotelja, kauč, krevet, madrac)
– kuhinjska oprema (kuhinjski elementi, sudoper, radna površina)
– vrtna oprema (ograda i vrata, vrtni namještaj, strojevi za vrt (kosilica i sl.), posude za cvijeće, vrtna klupa, ljuljačka, suncobran)
– ostali glomazni otpad (rolete, žaluzine, tende, ljestve, vrata, prozor i prozorski okvir, sprave za vježbanje, radijator, daska za glačanje, sušilo za rublje, otpadne gume, EE otpad – hladnjaci, zamrzivači, perilice i sušilice rublja, perilice posuđa, štednjaci, klima-uređaji, TV prijamnici).

Korisnicima iz kategorije kućanstvo na raspolaganju je i reciklažno dvorište »Griža« na kojem mogu besplatno zbrinuti glomazni otpad u prethodno navedenim količinama u jednoj kalendarskoj godini.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je:

ponedjeljak-petak od 08:00 do 15:00 sati,
subotom 08:00 – 13:00 sati,
nedjeljom i praznikom zatvoreno.

Pretovarna stanica

U srpnju 2015. godine, na lokaciji postojećeg odlagališta neopasnog otpada u Buzetu, izgrađena je pretovarna stanica „Griža“ kao dio uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije. Pretovarna stanica namijenjena je za pretovar i privremeno skladištenje miješanog komunalnog otpada te njegov transportu u županijski centar za gospodarenje otpadom „Kaštijun“.

Ukupna vrijednost investicije koja je obuhvatila izgradnju, stručni i projektantski nadzor iznosila je 4.791.711,91 kuna bez PDV-a. Važno je naglasiti da je izgradnju pretovarne stanice sufinancirao FZOEU u iznosu od 80% ukupne investicije, odnosno 3.833.369,53 kuna. Preostali iznos osigurao je Grad Buzet iz namjenske proračunske stavke za sanaciju odlagališta, izgradnju i nabavku potrebne opreme za gospodarenje otpadom, koju su putem računa za uslugu plaćali korisnici usluge sa područja Grada Buzeta.

Osim toga, kao uvjet za uspostavu novog sustava gospodarenja otpadom i prijevoza otpada prema ŽCGO „Kaštijun“, rekonstruirana je pristupna prometnica od naselja Franečići do pretovarne stanice „Griža“ u dužini od 1,1 km. Vrijednost investicije iznosila je 3,1 milijuna kuna od čega je FZOEU sufinancirao 80% vrijednosti.

Pretovarna stanica „Griža“ i pristupna prometnica

Povodom proslave Dana Grada Buzeta – „Subotine 2015.“, dana  04. rujna 2015.g. upriličeno je svečano otvaranje pretovarne stanice uz prigodni program i izložbu radova i projekata naših eko-škola: Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“ i Srednje škole Buzet. Sam čin otvaranja simbolički su izvršili polaznici starije grupe dječjeg vrtića „Grdelin“ zajedno s ministrom zaštite okoliša i prirode g. Mihaelom Zmajlovićem, puštanjem balona kroz usipni koš pretovarne stanice.

  Veličina fonta
  Kontrast