Priključenje na sustav javne odvodnje

U sustav javne odvodnje smije se ispuštati samo sanitarne otpadne vode i vode koje zadovoljavaju kvalitetu propisanu Odlukom o odvodnji otpadnih voda na području Grada Buzeta (SN Grada Buzeta 03/14).

Zabranjeno je ispuštanje oborinskih i površinskih voda u sustav javne odvodnje. Nepridržavanje navedenih odredbi   podložno je prekršajnim odredbama, odnosno novčanim kaznama sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine javne odvodnje Grada Buzeta (SN Grada Buzeta 11/11, 06/13, 03/14)(u daljnjem tekstu: Odluka o priključenju) i prijavi nadležnom inspektoratu na daljnje postupanje.

Priključenje na postojeći sustav javne odvodnje

Temeljem članka 10. stavak 1. i 2. Odluke o priključenju vlasnik novoizgrađene građevine podnosi zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje isporučitelju usluge PARK ODVODNJA d.o.o., Sv. Ivan 12/1, Buzet. Zahtjev za priključenje novoizgrađene građevine mora se podnijeti pravodobno, prije uporabe građevine.

Sukladno članku 11. Odluke o priključenju zahtjevu za priključenje prilaže se:

  • Dokaz o vlasništvu
  • Građevinsku dozvolu
  • Kopiju katastarskog plana

Isporučitelj usluge PARK ODVODNJA d.o.o., na temelju zahtjeva za priključenje građevine na sustav javne odvodnje, provodi odgovarajući postupak i donosi odluku o dozvoli priključenja ukoliko za priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti. Naknada za priključenje na sustav javne odvodnje Grada Buzeta se ne naplaćuje.

Priključenje na novoizgrađeni sustav javne odvodnje

Nakon izgradnje novog dijela sustava javne odvodnje isporučitelj usluge PARK ODVODNJA d.o.o. pisanim putem obavještava vlasnike građevina za koje postoje tehničko-tehnološki uvjeti priključenja o obvezi priključenja na sustav javne odvodnje. U roku od 30 dana od dana primitka navedene obavijesti vlasnici građevine obvezni su podnijeti zahtjev za priključenje.

Sukladno članku 11. Odluke o priključenju zahtjevu za priključenje prilaže se:

  • Dokaz o vlasništvu
  • Građevinsku dozvolu ili uvjerenje da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968.g.
  • Kopiju katastarskog plana

Isporučitelj usluge PARK ODVODNJA d.o.o., na temelju zahtjeva za priključenje građevine na sustav javne odvodnje, provodi odgovarajući postupak i donosi odluku o dozvoli priključenja ukoliko za priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti. Naknada za priključenje na sustav javne odvodnje Grada Buzeta se ne naplaćuje.

 

U slučaju da je u tijeku postupak za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (ozakonjenje) građevine koja se priključuje, izdat će se odluka o dozvoli privremenog (uvjetnog) priključenja koja traje do izdavanja pravomoćnog rješenja o izvedenom stanju, o čemu korisnik usluge mora obavijestiti javnog isporučitelja. Uz zahtjev za priključenje podnositelj mora priložiti dokaz o pravovremenom pokretanju postupka ozakonjenja građevine pred nadležnim upravnim tijelom.

Radno vrijeme za rad sa strankama

Ponedjeljak, Srijeda, Četvrtak 07:30 – 10:30,
Utorak 13:00 – 16:00,
Petak ne radimo sa strankama

    Veličina fonta
    Kontrast