Novosti

Kompostana za biootpad na lokaciji “Griža”

22. rujna 2021.

Radi potreba gospodarenja odvojeno prikupljenog biootpada (zeleni otpad – okućnice, vrtovi, rezidba, granje, lišće i sl.) u tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole za izgradnju kompostane u sklopu lokacije odlagališta “Griža”. Kompostanu bi sačinjavali radni plato površine oko 1.100 m2, sustav za odvodnju i prikupljanje procjednih voda te sustav za odvodnju oborinskih voda. Procjena troškova realizacije projekta kompostane iznosi 3.493.500,00 kuna bez PDV-a, od čega oprema iznosi 2.960.000,00 kuna bez PDV-a (radni stroj, šreder, sito, prevrtač hrpa), a troškovi gradnje objekta 533.500,00 kuna bez PDV-a.

    Veličina fonta
    Kontrast