All posts by: park

Poziv na intervju za zapošljavanje na radno mjesto voditelja računovodstveno-financijskog odjela

Temeljem Odluke povjerenstva za izbor kandidata za zapošljavanje na radno mjesto voditelja računovodstveno-financijskog odjela, u sastavu: Edit Rupena, Gabrijela Černeka i Ervina Š. Kisiček, poziva se kandidatkinja Suzana Pisak-Gržinić na intervju u utorak 19.10.2021.g. u 08:00 sati u sjedište trgovačkog društva Park d.o.o., Sv. Ivan 12/1, Buzet.

Obrazloženje:

Na natječaj za zapošljavanje objavljen 06.10.2021.g. pristigle su četiri zamolbe, a prema uvjetima iz natječaja kojima je zadovoljila jedna zamolba, poziva se kandidatkinja Suzana Pisak-Gržinić na razgovor s povjerenstvom u utorak 19.10.2021.g. u 08:00 sati.

Akcija odvoza zelenog otpada – jesen 2021.g.

Grad Buzet vodeći je grad po udjelu odvojeno prikupljenog otpada u Istarskoj županiji, te jedan od vodećih gradova u RH s udjelom većim od 40%. Stoga ovim putem zahvaljujemo svim korisnicima koji propisno postupaju s otpadom.

S ciljem smanjenja količina biorazgradivog otpada koji se odlaže zajedno s miješanim komunalnim otpadom, Park d.o.o. Buzet provoditi će akciju prikupljanja zelenog otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge iz kategorije kućanstvo od 20.10. – 19.11.2021. godine.

Za više informacija koristite poveznicu Akcija odvoza zelenog otpada – jesen 2021.g.

Sortirnica otpada sa skladištem na lokaciji “Griža”

U tijeku je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat – Sortirnica otpada sa skladištem u sklopu lokacije odlagališta „Griža“ koje se vodi pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Radi potreba gospodarenja odvojeno prikupljenim otpadom, prvenstveno papira i kartona te plastične i metalne ambalaže, predviđa se izgradnja objekta sortirnice otpada sa skladištem. Objekt bi se izvodio kao armirano betonska hala tlocrtnih dimenzija 12,5 x 27 m (oko 340 m2) u dvije etaže, te aneksa tlocrtnih dimenzija 3,5 x 15,5 m (oko 55 m2) u kojima će se nalaziti ured, sanitarni čvor i skladište za povratnu ambalažu u sustavu povratne naknade 0,50 kn.
Na katu bi se nalazio pogon za obradu otpada (sortiranje i baliranje) dok bi se u prizemlju nalazio skladišni prostor za skladištenje baliranog otpada do predaje ovlaštenom sakupljaču. U sklopu objekta gradio bi se i asfaltirani plato površine oko 590 m2 te potporni zid asfaltiranog platoa maksimalne visine do 6 m.
Procjena troškova gradnje iznosi oko 4.100.000,00 kuna bez PDV-a, od čega oprema iznosi oko 520.000,00 kuna bez PDV-a (sortirna linija, viličar, kontejneri i dr.), a troškovi gradnje objekta 3.600.000,00 bez PDV-a.

Kompostana za biootpad na lokaciji “Griža”

Radi potreba gospodarenja odvojeno prikupljenog biootpada (zeleni otpad – okućnice, vrtovi, rezidba, granje, lišće i sl.) u tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole za izgradnju kompostane u sklopu lokacije odlagališta “Griža”. Kompostanu bi sačinjavali radni plato površine oko 1.100 m2, sustav za odvodnju i prikupljanje procjednih voda te sustav za odvodnju oborinskih voda. Procjena troškova realizacije projekta kompostane iznosi 3.493.500,00 kuna bez PDV-a, od čega oprema iznosi 2.960.000,00 kuna bez PDV-a (radni stroj, šreder, sito, prevrtač hrpa), a troškovi gradnje objekta 533.500,00 kuna bez PDV-a.

    Veličina fonta
    Kontrast